Wierność małżeńska

A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mt 19,4-6).

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg” (Heb 13,4).

Pan Jezus Chrystus publicznie zaświadczył o wyjątkowości małżeństwa, jego świętości i zgodnego z wolą samego Boga trwania takiego związku (mężczyzny i kobiety) aż do fizycznej śmierci, któregokolwiek z małżonków.


Uwolnienie od ustawicznego odstępstwa.

W Księdze Sędziów, w rozdziałach od trzeciego do szesnastego, czytamy o trzynastu sędziach, których Bóg powołał. Czternastym sędzią był Samuel, o którym czytamy w Pierwszej Księdze Samuela. Imiona większości spośród tych sędziów nie są dobrze znane. Pierwszym sędzią był Othniel, który był zięciem i siostrzeńcem Kaleba ( Sędziów 3:9). Jest napisane, że „zstąpił na niego duch Pana, aby sprawował sądy nad Izraelem” (Sędziów 3:10). To zdarzało się często w Księdze Sędziów. Duch Pana zstępował na Gedeona i Samsona aby wyposażać ich do prowadzenia ludu Bożego (Sędziów 6:34;14:6). Jedynie Namaszczenie Ducha Świętego uzdolniło ich aby sprawować rządy nad Izraelem. Tylko to namaszczenie może pomóc nam, pokierować i poprowadzić Boży lud również dzisiaj. Jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, to jest z pewnością dzieło Ducha Świętego. Jednakże potrzebujemy wciąż doświadczać Bożego Ducha zstępującego na nas i uzdalniającego nas do służenia Mu.


LEKCJA PRZYKAZAŃ JEZUSA


Pięć grzechów, których Jezus najbardziej nienawidził

1. Hipokryzja: bycie hipokrytą powoduje, że w oczach innych ludzi wydajemy się być bardziej święci, niż jest to w rzeczywistości. Jest to to samo, co fałszowanie rzeczywistości lub kłamanie. Jezus w Ewangelii Mateusza 23:13-29 siedmiokrotnie wypowiedział przekleństwo na hipokrytów. Jezus rzekł do faryzeuszy, że ich wewnętrzne życie jest “pełne łupiestwa i pożądliwości” (Mt. 23:25), co oznaczało, że żyli oni tylko dla samozadowolenia. Jednak wywierali na innych wrażenie, że ponieważ dobrze znali Pismo Święte, pościli, modlili się i oddawali dziesięcinę, byli święci. Z zewnątrz wydawali się być bardzo pobożni. Publicznie odmawiali długie modlitwy, prywatnie natomiast nie modlili się długo, tak jak wielu dzisiaj. Jeżeli wychwalamy Boga tylko w niedzielne poranki, a na co dzień nie nosimy w sercach ducha uwielbienia dla Pana, to jest to hipokryzja.


PIĘĆ URZĘDÓW W KOŚCIELE


Łzy Ezawa

„A Ezaw rzekł do ojca swego: Czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój! I Ezaw zaczął głośno płakać” (1 Moj 27,38).

Łzy Ezawa są łzami człowieka, który nie cenił błogosławieństwa jakie z faktu urodzenia się pierworodnym synem, należało mu się w całej obfitości. Ezaw wzgardził swoim pierworództwem i sprzedał je swemu bratu Jakubowi za marną miskę soczewicy (1 Moj 25,29-44).

Jego brat Jakub był w pełni zdeterminowany, aby przyjąć chwałę należną błogosławieństwu pierworodnego, a wykazując się sprytem, chociaż w zakłamaniu i oszustwie, otrzymał jednak to o co zabiegał. To nad nim właśnie Izaak, ich ojciec, wypowiedział znamienne słowa: „Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony” (1 Moj 27, 28-29). Jak cudowne błogosławieństwo otrzymał Jakub z ust, serca i rąk swojego ojca Izaaka!


WIECZÓR PIEŚNI STARYCH


LEKCJA BOSKOŚCI JEZUSA

Apostoł Jan w prologu swojej Ewangelii napisał: „…kai theos in o logos
(J 1,1b).

W Biblii Warszawskiej (a także w pozostałych tłumaczeniach Nowego Testamentu na język polski) zwrot ten ma następujące brzmienie: „…i Bogiem było Słowo”.

Warto dzisiaj przypominać i warto wykazywać używając oczywiście biblijnych argumentów, że Jezus Chrystus Syn Boży, to Bóg i człowiek w jednej Osobie. Pochylmy się więc nad Słowem Bożym i przyjrzyjmy się czego Ono uczy nas na temat boskości Chrystusa – Syna Bożego.

W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu (Septuaginta) zawierającego, co warto wiedzieć, także księgi pozakanoniczne, dokonanego na przełomie II i III wieku przed Chrystusem, zapisano święte Imię Boga YHWH, zazwyczaj odczytywane jako Jahwe, słowem Kyrios czyli Pan. To tłumaczenie imienia Boga zastosowano w około siedmiu tysiącach miejsc!


Bóg przykazuje nam, abyśmy zbudowali mu dom, w którym On będzie mógł zamieszkać.

Wszyscy znamy to uczucie, gdy czasami udajemy się do pewnych domów i czujemy się tam nieswojo. Podczas gdy w innych domach, jak tylko wejdziemy do nich, od razu czujemy się mile widziani. To uczucie jest trudne do wytłumaczenia, ale wszyscy je znamy.

Chrześcijański dom powinien być miejscem, gdzie Jezus czuje się jak u siebie w domu. To oznacza, że jest zadowolony z wszystkiego co w nim widzi. Jest zadowolony z książek, które czytamy, czasopism, które kupujemy, rozmów pomiędzy żoną i mężem, z rzeczy o których rozmawiamy, z programów telewizyjnych, które oglądamy i z wszystkiego innego. W wielu chrześcijańskich domach, wersety biblijne są przywieszone na ścianie, ale Jezus nie czuję się tam jak u siebie w domu.


TAJEMNICA EGOIZMU