Miesiąc: Grudzień 2018

Lekcja kłamstwa

Lekcja kłamstwa

dnia 29 grudnia 2018

„Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).

Jak informuje Słownik Języka Polskiego, kłamstwo to: „Stwierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające wprowadzać w błąd”.

Mamy więc krótkie, rzec można, techniczne określenie, ale nie oddaje ono jednak całej ohydy kłamstwa oraz nie określa i nie definiuje ogromnego potencjału zniszczenia, które towarzyszy kłamstwu i jednej z jego najpodlejszych funkcji, czyli plotce.

Powyższe twierdzenie zakłada jednak, iż człowiek ma zdolność poznawania prawdy, lecz zdolny jest także prawdę ukrywać, zniekształcać, a nawet gotowy jest zniekształconą prawdą manipulować!

Rozwiń nawyk słuchania Boga

Rozwiń nawyk słuchania Boga

dnia 28 grudnia 2018

Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, głównie przez Jego Słowo. Jeśli coś jest jasno napisane w Bożym Słowie, to nie musimy modlić się by znaleźć Bożą wolę, ponieważ ona została nam już objawiona.

Bóg również przemawia do nas przez okoliczności, w których się znajdujemy. Nasz Pan ma klucz do każdych drzwi (Objawienia 1:18) i kiedy On otwiera drzwi, nikt nie może ich zamknąć i kiedy On zamyka drzwi, nikt nie może ich otworzyć (Objawienia 3:7). Okoliczności są dla nas wskazówką czy Bóg chce żebyśmy szli ta drogą czy też nie. Nie musimy walić do drzwi których Bóg nie otworzył. Powinniśmy się oczywiście modlić kiedy widzimy, że drzwi są zamknięte. Jednakże jeśli po długotrwałej modlitwie drzwi wciąż są zamknięte, to może oznaczać, że Bóg nie chce abyśmy wchodzili do tych drzwi. Musimy zapytać Boga aby nam pokazał czy tak rzeczywiście jest czy raczej On chce abyśmy kontynuowali usilną modlitwę aż do skutku ( Łukasza 11:5-9).

Przezwyciężanie oskarżeń szatana

Przezwyciężanie oskarżeń szatana

dnia 26 grudnia 2018

Szatan jest głównym Oskarżycielem wszystkich wierzących (Obj. 12:10). Jednak on zawsze szuka jeszcze współpracowników spośród wierzących, aby mu pomagali w jego dziele. I wielu znajduje takich na całym świecie.

Szatan nas okłamuje, jednak kiedy oskarża nas przed Bogiem, każde jego oskarżenie przeciwko nam, jest prawdziwe, ponieważ nie śmie on okłamywać Boga. Natomiast jego duch, mimo że mówi prawdę, nadal jest duchem oskarżenia. Musimy wyciągnąć z tego jakąś lekcję: jeżeli, zamiast bezpośredniej rozmowy z bratem na temat jego grzechów, rozmawiamy o nich za jego plecami, to nawet jeżeli każde wypowiedziane przez nas słowo jest prawdziwe, i tak współuczestniczymy w szatańskim dziele oskarżania.

Łaska czy Prawo cz.1

Łaska czy Prawo cz.1

dnia 22 grudnia 2018

„Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową” (Gal 1,6-7).

„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom” (2 Kor. 11,2-5).

Pełen radości we wszystkich okolicznościach

Pełen radości we wszystkich okolicznościach

dnia 19 grudnia 2018

W Liście apostoła Pawła do Filipian został położony duży nacisk na radość. “Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc” (Flp. 1:4),”Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.” (Flp. 4:4)

List do Filipian został napisany, gdy Paweł przebywał w więzieniu (Flp. 1:13). Trudno uwierzyć, że Paweł pisał tak wiele o radości, podczas kiedy był w więzieniu. Jedną rzeczą jest nauczać o radości, kiedy otaczające nas okoliczności są sprzyjające. Inną rzeczą natomiast, jest pisać o tym, gdy znajdujemy się w trudnych okolicznościach. Słowa Pawła nauczają nas, że Chrześcijanin może mieć w sobie radość we wszystkich okolicznościach. To jest właśnie umysł Chrystusa, postawa Chrystusa.

Wierność małżeńska

Wierność małżeńska

dnia 15 grudnia 2018

A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” (Mt 19,4-6).

„Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg” (Heb 13,4).

Pan Jezus Chrystus publicznie zaświadczył o wyjątkowości małżeństwa, jego świętości i zgodnego z wolą samego Boga trwania takiego związku (mężczyzny i kobiety) aż do fizycznej śmierci, któregokolwiek z małżonków.

Uwolnienie od ustawicznego odstępstwa.

Uwolnienie od ustawicznego odstępstwa.

dnia 14 grudnia 2018

W Księdze Sędziów, w rozdziałach od trzeciego do szesnastego, czytamy o trzynastu sędziach, których Bóg powołał. Czternastym sędzią był Samuel, o którym czytamy w Pierwszej Księdze Samuela. Imiona większości spośród tych sędziów nie są dobrze znane. Pierwszym sędzią był Othniel, który był zięciem i siostrzeńcem Kaleba ( Sędziów 3:9). Jest napisane, że „zstąpił na niego duch Pana, aby sprawował sądy nad Izraelem” (Sędziów 3:10). To zdarzało się często w Księdze Sędziów. Duch Pana zstępował na Gedeona i Samsona aby wyposażać ich do prowadzenia ludu Bożego (Sędziów 6:34;14:6). Jedynie Namaszczenie Ducha Świętego uzdolniło ich aby sprawować rządy nad Izraelem. Tylko to namaszczenie może pomóc nam, pokierować i poprowadzić Boży lud również dzisiaj. Jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, to jest z pewnością dzieło Ducha Świętego. Jednakże potrzebujemy wciąż doświadczać Bożego Ducha zstępującego na nas i uzdalniającego nas do służenia Mu.