Aktualności

Kilka Wspaniałych Prawd z Pierwszej Księgi Natchnionego Pisma

Kilka Wspaniałych Prawd z Pierwszej Księgi Natchnionego Pisma

dnia 6 czerwca 2018

 

Księga Joba jest pierwszą księgą natchnionego Pisma – napisaną setki lat przed Księgą Rodzaju (napisaną przez Mojżesza ok. 1500 lat przed Chrystusem).

Ciekawe jest to, że kiedy Bóg zdecydował się napisać Pismo Święte, pierwsza księga, którą napisał, nie była o stworzeniu, ale o bogobojnym człowieku. To mówi nam o tym, czego Bóg poszukuje najpierw. On poszukiwał bogobojnego człowieka w czasach Henocha, za czasów Noego i za czasów Joba. Bóg już na samym początku zaplanował ofiarować nam 66 ksiąg Pisma Świętego. I w pierwszej z nich, napisał o tym, co według Jego serca było najważniejsze – o bogobojnym człowieku.

Zwróćmy uwagę na pierwsze zdanie z pierwszej natchnionej księgi Pisma: “Był mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.” (Hi.1:1 ). Czy zauważasz Boże serce w tym pierwszym zdaniu Pisma? Chodziło tu o jednego człowieka – człowieka, który identyfikuje się po jego imieniu – Job – i po miejscu, w którym mieszkał – Uz  (tak, aby nie mylono go z żadnym innym Joobem, mieszkającym w innym miejscu). Bóg wydaje Swoje świadectwo o tym człowieku, ale nie o jego mądrości, ani majętności, czy też reputacji wśród innych ludzi, ale o jego osobowości. Dzięki temu widzimy, co Bóg naprawdę sobie ceni, prawość, bojaźń Bożą oraz stronienie od wszelkiego zła. Mam nadzieję, że to będzie dla nas zachętą.

Szatan wędruje po całym świecie, obserwując przede wszystkim wierzących. „Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.” (1 P 5: 8). Kiedy Bóg zapytał szatana: ” Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? „ Szatan odpowiedział: “Tak, wiem o nim wszystko”. Szatan wie jaki jest prawdziwy stan duchowy każdego człowieka. Jego demony również się wszędzie poruszają, badają ludzkie życie i zdają relację swojemu panu. Tak więc szatan wie wszystko o wszystkich na świecie. Pan powiedział szatanowi, co było wyjątkowego w Jobie: ” Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.” (Hi. 1:8). Bojaźń Boża, inaczej szacunek dla Boga, jest czymś, o czym jest mowa w pierwszej księdze natchnionego Pisma. Widzimy tutaj, że Bóg porównywał Joba z innymi ludźmi na ziemi. Bóg czyni tak samo również dzisiaj.

Szatan następnie powiedział do Boga: ” Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. ” (Job 1:10). Ze słów, które wypowiedział szatan, możemy nauczyć się trzech wielkich prawd. Bóg postawił potrójny mur wokół pobożnego człowieka: pierwszy wokół niego samego, drugi wokół jego rodziny, a trzeci wokół jego finansów i majątku. Szatan może wejrzeć w sferę duchową, stąd też wie o tych murach, które Pan postawił wokół wierzącego. My nie widzimy tych murów, ale one tam są. Jest dla mnie wielką pociechą wiedzieć, że jeżeli żyję pobożnym życiem, wokół mnie są trzy mury. I żadnego z tych murów nie da się otworzyć, bez Bożego pozwolenia.

Spójrzmy teraz, jak Job zareagował na wszystkie próby które go spotkały. Usłyszał, że wszystko zostało stracone. Jeden po drugim przychodzili jego słudzy i przekazywali mu informację o kolejnych stratach. A Job powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, padł na ziemię i wielbił Boga (Hi. 1:20).

Jest to kolejna rzecz, którą widzimy na pierwszej stronie natchnionego Pisma: Boży człowiek jest czcicielem Boga. Boży człowiek jest kimś więcej, niż znającym Biblię, więcej niż Bożym sługą, on jest przede wszystkim Jego czcicielem. Musisz być czcicielem, zarówno wtedy, kiedy masz wszystko pod dostatkiem, jak i wtedy kiedy wszystko straciłeś.

Jezus powiedział: “Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. ” (J 4:24). Wielbić Boga to znaczy ofiarować Mu wszystko. Job rzekł: “I rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. ” (Hi. 1:21). Job chętnie przyjmował to, co Bóg dopuszczał, aby działo się w jego życiu.

Czytamy w Księdze Joba, że ​​nawet jego trzej przyjaciele (Elifaz, Bildad i Sofar) oskarżali go. Czwarty, Elihu, był łagodniejszy w swoich oskarżeniach, ale także oskarżał Joba. Oskarżenie jest częścią charakteru szatana i jego demonów. Prawdziwie pobożny człowiek jednak nie pozwoli na to, aby te oskarżenia wpłynęły na niego. Ci, którzy mają duchowe rozeznanie, będą potrafili rozpoznać pobożnego człowieka, nie zważając na to, co inni o nim mówią.

W pierwszej księdze Biblii widzimy początek współczesnej “ewangelii zdrowia i bogactwa”. Trzej kaznodzieje mówią Jobowi, że powodem, dla którego utracił zdrowie i bogactwo, jest utrata błogosławieństwa Bożego. Wszyscy mieli na myśli to, że błogosławieństwo Boże zawsze przynosi dobrobyt i zdrowie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ta „ewangelia zdrowia i bogactwa” została po raz pierwszy wygłoszona przez ludzi, którzy nie znali Boga. Dzisiaj jest tak samo. Pamiętajmy, że Job, który stracił całe swoje bogactwo i zdrowie, był według doskonałej woli Bożej. Ci trzej kaznodzieje natomiast, którzy głosili ewangelię “zdrowia i bogactwa”, byli całkowicie poza Bożą wolą. Wynika to jasno ze słów Boga skierowanych do nich: ” odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: Mój gniew zapłonął przeciwko tobie i przeciwko dwom twoim przyjaciołom (…) Dlatego teraz weźcie sobie siedem byków i siedem baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie; a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. ” (Hi. 42:7,8).

Bóg objawił Jobowi swoją suwerenną moc i kontrolę nad całym stworzeniem. Wystarczyło tylko tyle. Job został skruszony. Godziny bezpośredniego ataku przez czterech kaznodziejów nie przyniosły żadnego wyniku. Pośrednie objawienie Boga dokonało wszystkiego w ciągu kilku minut. Wiara w suwerenną kontrolę Boga nad całym Jego stworzeniem jest tym, co przynosi odpocznienie także naszym sercom, kiedy zmierzamy się z problemami, cierpieniem lub przeciwnikiem. Pan zwrócił się do Joba: ” Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze?” (Hi. 40:2).

Job, który do tej pory był szybki do udzielania odpowiedzi, tym razem zamilkł. Po chwili mówi: “Panie, jestem niczym i nie mam nic do powiedzenia, nie będę nic więcej mówić”. Ta pierwsza księga natchnionego Pisma Świętego uczy nas, że Bóg chce, abyśmy rozpoznali w nas naszą nicość, aby On mógł być wszystkim w naszym życiu. Wtedy nasze życie będzie spełnieniem Jego celu i będzie błogosławieństwem dla wielu. Zanim Bóg będzie mógł kogoś użyć, musi go najpierw sprowadzić do nicości.

Oto niektóre ze wspaniałych prawd, których możemy się nauczyć z pierwszej księgi natchnionego Pisma:

  1. Bóg szuka na całej ziemi pobożnych ludzi, którzy będą Go czcić.
  2. Boży ludzie i ich rodziny stają się celem ataków szatana.
  3. Szatan może nas zaatakować dopiero po uzyskaniu zgody od Boga.
  4. Boży człowiek może mieć trudną żonę, ale Bóg może ją przemienić.
  5. Bogobojni ludzie nie będą zrozumiani przez ludzi religijnych.
  6. Działania Bożych ludzi są uważnie obserwowane zarówno przez Boga, jak i szatana.
  7. Droga do doskonałości prowadzi przez cierpienie i niezrozumienie.
  8. Zdrowie i dobrobyt nie są oznakami Bożego błogosławieństwa.
  9. Kiedy ujrzymy Boga takim jakim On jest naprawdę, zaczniemy postrzegać siebie jako nic.
  10. Wszystkie Boże plany prowadzą ostatecznie do naszego dobra.

Zac Poonen