Aktualności

Siedem obietnic dla zwycięzców

Siedem obietnic dla zwycięzców

dnia 11 lipca 2018

W 2 i 3 rozdziale Księgi Objawienia, widzimy jak Duch Święty obdarza grupę szczerze i wiernie wierzących rozeznaniem, grupę ludzi, których On nazywa “Zwycięzcami”, pośród kościoła. To są ci, którzy przezwyciężają grzech i światowość, ci którzy, w czasie duchowego upadku, który ma miejsce wokół nich, stoją wiernie przy Bogu. Pan przede wszystkim jest zainteresowany tymi zwycięzcami, i dla nich właśnie ma siedem obietnic.

Pierwsza obietnica: Obj. 2:7 – „ Do anioła zboru w Efezie napisz: (…)  Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.” Pan obiecuje nagrodę tym którzy zwyciężą. Jest to przywilej, móc jeść z drzewa życia, przywilej, który Adam utracił. Drzewo życia jest symbolem Boskiego życia, Boskiej natury. Największą nagrodą, jaką Bóg mógł kiedykolwiek dać człowiekowi, jest podarowanie mu udziału w Jego Boskiej naturze. Tutaj, na ziemi, większość wierzących nie myśli o niej w ten sposób. Ale to dopiero w jaśniejącym świetle wieczności, odkryjemy, że to rzeczywiście jest największa ze wszystkich nagród, jaką Bóg mógł kiedykolwiek dać człowiekowi.

Druga obietnica: Obj. 2:11 – „A do anioła zboru w Smyrnie napisz: (…)  Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.” Druga śmierć jest śmiercią wieczną, która na całą wieczność oddziela człowieka od Bożej obecności, i wrzuca go do jeziora ognia. Istotne jest to, że obietnica ucieczki od drugiej śmierci, jest dana tylko zwycięzcom. Dlatego tak ważne jest przezwyciężenie grzechu, ponieważ śmierć jest końcowym rezultatem grzechu (Jk. 1:15). Podstawowym przesłaniem Ducha Świętego, które znajduje się w Nowym Testamencie jest to, że powinniśmy przezwyciężać grzech w każdej jego formie.

Trzecia obietnica: Obj. 2:17 – „A do anioła zboru w Pergamie napisz: (…) Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.” Ukryty kamień szlachetny podpisany imieniem zwycięzcy. Mówi on o intymnej relacji z Panem, takiej jaką oblubienica ma ze swym oblubieńcem. Kamień ten jest duchowym odpowiednikiem pierścionka zaręczynowego (z drogocennym kamieniem i wygrawerowanym na nim imieniem), który ziemscy mężczyźni dają swoim narzeczonym. Oblubieniec nazywa swą oblubienicę intymnym imieniem, którego nikt inny nie zna (Obj. 2:17). Ślubna intymność z Panem jest nagrodą obiecaną wszystkim, którzy zwyciężą. Przeciętny wierzący ma oschły i nudny związek z Chrystusem, ponieważ nie jest on radykalny w swojej nienawiści do grzechu i światowości. Prawdziwy zwycięzca wchodzi w duchową emocjonalną relację ze swoim Panem, tak samo jak oblubienica, która jest głęboko zakochana w swoim oblubieńcu. Jest to rodzaj relacji, który został opisany w “Pieśni nad Pieśniami”, i jedynie zwycięzca może ją w pełni zrozumieć, i doświadczyć jej rzeczywistości.

Czwarta obietnica: Obj. 2:26 – „ A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: (…) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.” Zwycięzca został tutaj opisany przez Pana jako ten, który aż do końca pełni Boże uczynki (Obj. 2:26). Uczynki Jezusa są Jego zwycięstwami nad pokusami, w dniach, kiedy żył w ciele. Zwycięzcą jest ten, kto pokonuje pokusę, tak jak Jezus zwyciężył, i ten, który trwa na tej drodze aż do końca. Pan obiecuje zwycięzcy nagrodę władzy nad narodami w przyszłości (Obj. 2: 26). Wyrażenie ” I będzie rządził nimi” (Obj 2:27). W rzeczywistości oznacza to, że “On będzie ich pasterzem”. Zwycięzcy obiecano również “gwiazdą poranną” (Obj. 2:28), określenie ‘gwiazda poranna’ jest określeniem samego Jezusa (Obj. 22:16) Jezus nazywany jest także Słońcem sprawiedliwości, które spali złoczyńców i przyniesie uzdrowienie narodom (Ml. 4: 1,2) Świat ujrzy Go tylko jako Słońce sprawiedliwości, zwycięzcy natomiast ujrzą Go jako gwiazdę poranną. Gwiazda poranna widziana jest tuż przed wschodem słońca. Słońca, w ostatnich chwilach istnienia tego świata, u drzwi wielkiego ucisku, gdy świat leży w ciemności, zabrzmi ostatnia trąba, a Sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem. Wtedy zwycięzcy wszystkich pokoleń zostaną wskrzeszeni, aby Go spotkać, aby powitać Go z powrotem na ziemi, i wtedy właśnie ujrzą Go jako gwiazdę poranną.

Piąta obietnica: Obj. 3:5 – „A do anioła zboru w Sardes napisz: (…) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” Bóg ma listę imion tych, którzy zachowali swe serca czyste. Ta czystość odnosi się nie tylko do wolności od grzechów ciała, ale także do wolności od grzechu szukania czci u ludzi, oraz innych grzechów ducha. Jest to pozostałość zwycięzców, którzy żyli przed obliczem Boga w Sardes. Pan wszystkim zwycięzcom obiecuje w nagrodę, odzianie w białe szaty. To wyraźnie wskazuje na to, że tylko zwycięzcy będą tworzyć Oblubienicę Chrystusa. Zwycięzcom obiecano również, że ich imiona nie zostaną wymazane z księgi życia Baranka. Pan obiecuje również wyznać imię zwycięzcy przed Ojcem i przed Jego aniołami. Jest to obietnica dana tym, którzy odważnie wyznają Jego imię przed ludźmi (Mt. 10:32, Łk. 12:8). Pan przywiązuje wielką wagę do tego, czy my sami publicznie wyznajemy Jego imię przed naszymi krewnymi, przyjaciółmi, sąsiadami i kolegami z pracy.

Szósta obietnica: Obj. 3:12 – „A do anioła zboru w Filadelfii napisz: (…) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.” Zwycięzca stanie się trwałym filarem kościoła. Oznacza to, że będzie on wsparciem dla innych w kościele, będzie dźwigał ich brzemiona. Będzie duchowym “ojcem” dla innych. W każdym kościele jest wielka potrzeba takich filarów. Zwycięzca będzie posiadał imię Boga, imię Nowego Jeruzalem i nowe imię Pana zapisane na jego czole. Innymi słowy, gdziekolwiek się znajdzie, będzie publicznie utożsamiany z oddanym uczniem Pana Jezusa.

Siódma obietnica: Obj. 3:21 – „A do anioła zboru w Laodycei napisz: (…) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.”

Pan mówi, że możemy zwyciężyć, TAK SAMO, JAK ON TO UCZYNIŁ w dniach, kiedy żył tu na ziemi. Jezus był pierwszym zwycięzcą. On jest naszym prekursorem, który już pokonał świat i diabła. W ten sposób został wywyższony, aby móc zasiąść z Ojcem na Jego tronie. Teraz my możemy pokonać wszystkie te rzeczy, tak samo jak On. Jeżeli to uczynimy, również będziemy mogli zasiąść z Nim na Jego tronie, jako Jego Oblubienica.

Zac Poonen