Aktualności

Spotkanie z Bogiem

Spotkanie z Bogiem

dnia 21 lipca 2019

Wielki Boże, publicznie i prywatnie, w zgromadzeniu i w domu, niech moje życie będzie przesiąknięte modlitwą, wypełnione duchem łaski i błagania, a każda modlitwa pachnąca wonnością oczyszczającej krwi! Pomagaj mi, proszę, i chroń mnie, aż przejdę z tej ziemi do królestwa wiecznej chwały!

Ponaglany moją potrzebą, zachęcany przez Twoje obietnice, wzywany przez Twego Ducha, przyciągany Twoją miłością, wchodzę w Twą obecność, uwielbiając Cię z bojaźnią, pełen zachwytu nad Twym majestatem, wielkością i chwałą.

Choć jestem nędzny, obciążony winą i nie mam Ci nic do zaoferowania, wznoszę ramiona wiary i powołuję się na Pana Jezusa, błagając, by Jego sprawiedliwość zgładziła moje nieprawości. Raduję się, że dzięki Jego zasługom, szala przechyla się na moją stronę, gdyż Twoja sprawiedliwość została w pełni zaspokojona.

Wielki grzech ukazuje wielkość Twej łaski, choć nawet najmniejszy grzech zasługuje na wieczną karę, dlatego, że jest wymierzony przeciwko Tobie – nieskończonemu Bogu! Dziękuję Ci za ogrom okazanej mi łaski! Gdzie jest wielka wina, tam także panuje wielka miłość do Twego Syna – Chrystusa Pana!

Udziel mi, proszę, głębszego objawienia Jego zbawczych zasług, ukaż mi Swą dobroć i wlej pokój do mego skruszonego serca! Wspieraj mnie, abym nie spoczął, dopóki Chrystus nie zapanuje w każdej mojej myśli, w każdym moim słowie i uczynku, w szczerej wierze, która oczyszcza serce, zwycięża świat, jest czynna w miłości, wiąże mnie z Tobą i zawsze prowadzi mnie pod krzyż!

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

Klejnoty Pieśni nad Pieśniami

dnia 17 lipca 2019

1. RELACJA : W Pieśni nad Pieśniami 2:4 oblubienica mówi: „Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość.”. Ojciec przyprowadził swojego syna marnotrawnego do stołu. Jezus zasiadł z uczniami przy stole. Stół jest obrazem relacji międzyludzkich. Przy stole nie jesteśmy zaangażowani w służbę dla naszego Pana, ale trwamy wtedy w społeczności z naszym Panem, wieczerzamy z Nim (Obj. 3:20). Służba nie powinna być głównym celem naszego życia. To miłość do Pana musi być zawsze najważniejsza. Po upływie ponad 50 lat mojej pełnej służby dla Pana, pragnę stwierdzić, że to właśnie oddanie Bogu jest podstawą całej mojej służby dla Niego. Jeżeli nasze oddanie Chrystusowi ulegnie zmniejszeniu, nasza służba nie będzie miała żadnej wartości w Bożych oczach. Osobista, pełna miłości i oddania relacja z Chrystusem jest źródłem naszej prawdziwej służby dla Pana.

Tęsknota za Bogiem

Tęsknota za Bogiem

dnia 15 lipca 2019

Mój kochany Panie, Ty wiesz jak bardzo pragnę lepszego poznania Ciebie samego – nieustannego wzrostu w świętości i postępowania w zgodzie z Twoją wolą! Ty włożyłeś w moje serce te pragnienia i tylko Ty możesz je zrealizować. Moja dusza pragnie bliskości z Tobą, skąd płynie moc uśmiercająca żądze mego ciała i poniżająca pychę mego serca.

Jakże cenna jest duchowa wrażliwość i wyraźne zrozumienie tajemnicy pobożności, prawdziwej świętości! Jak wielkim błogosławieństwem jest podobieństwo do Ciebie w tej mierze, w jakiej stworzenie może być podobne do swego Stwórcy!

Panie, przemieniaj mnie na Twój obraz, napełniaj mą duszę Twoją świętością, uzdalniaj mnie do życia dla Ciebie! Pomóż mi odczuwać niedosyt w moim duchowym życiu, a kiedy tylko poczuję się usatysfakcjonowany słodką społecznością z Tobą, daj rozumieć, jak wiele mi jeszcze brakuje, zarówno w poznaniu, jak i w postępowaniu!

Cudowny Boże, pomóż mi być coraz bliżej Ciebie i kochać Cię coraz mocniej, żarliwie pragnąć Ciebie, wytrwale modlić się do Ciebie, odnosić zwycięstwo nad ciałem grzechu!

Moje serce zamiera a moja dusza boleje na myśl, że mógłbym stracić Cię z oczu, mój Kochany Ojcze.

Proszę, otul me życie Twą miłością i pomóż mi nieustannie pragnąć Ciebie, w pokorze poddawać się Twojej woli, koncentrować się na Tobie i zawsze być gotowym do działania i cierpienia dla Twojej chwały!

Co znaczy być zbawionym?

Co znaczy być zbawionym?

dnia 13 lipca 2019

W tym artykule, chcę wyjaśnić co to znaczy być „narodzonym na nowo” – albo być „zbawionym”.

Upamiętanie jest pierwszym krokiem żeby tego doświadczyć, ale żeby się upamiętać (odwrócić od grzechu) musisz najpierw wiedzieć czym jest grzech. Wśród Chrześcijan dużo jest dzisiaj błędnego zrozumienia upamiętania, ponieważ dużo jest błędnego zrozumienia grzechu.

Standardy w Chrześcijaństwie bardzo spadły w ciągu kilku minionych dekad. Głoszona w dzisiejszych czasach przez większość kaznodziei „ewangelia” jest wysoce rozcieńczoną wersją tej prawdziwej. Ludziom mówi się tylko żeby wierzyli w Jezusa, ale sama wiara w Jezusa nikogo nie zbawi, jeśli się nie upamiętają.

Bóg odwraca sytuację na niekorzyść Szatana

Bóg odwraca sytuację na niekorzyść Szatana

dnia 12 lipca 2019

W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, że Faraonowi przeszkadzali Izraelici pomimo tego, że byli niewolnikami. Było ich coraz więcej i Faraon obawiał się, że w pewnym momencie zbuntują się i przestaną pracować dla niego. Wydał więc rozkaz, że wszystkie nowonarodzone izraelskie niemowlęta płci męskiej mają być zabite.

Jednakże ten plan pochodził od Szatana. Szatan zawsze dążył do zabicia Żydów – wiele razy w historii ludzkości. To była pierwsza taka okazja.

Bóg nie tylko ochrania nas przed planem Szatana, ale czyni coś więcej : On odwraca sytuację na niekorzyść Szatana i używa jego planów by wypełnić Boże cele. To pokazuje wszechmogącą moc Boga w o wiele lepszy sposób niż gdyby zwyczajnie zniszczył Szatana i sprawił, że przestał działać.