Aktualności

Szukaj namaszczenia i łaski Bożej nad mężem Bożym

Szukaj namaszczenia i łaski Bożej nad mężem Bożym

dnia 16 stycznia 2019

W rozdziale 12 w Pierwszej Księdze Kronik czytamy o tych, którzy stanęli po stronie Dawida gdy Saul go prześladował. Łatwo było przyłączyć się do Dawida gdy został ogłoszony królem. Tutaj jednak czytamy o ludziach, którzy przyłączyli się do niego kiedy był odrzucony i miał na sobie wyrok śmierci. Łatwo jest żyć całkowicie oddanym dla Pana w niebie, ale podążać za Nim gorliwie tu na ziemi, kiedy jest odrzucony i pogardzany, to zupełnie inna sprawa. Tak samo ma się sprawa z kościołem. Łatwo przyłączyć się do kościoła, po tym jak stał się sławny i popularny, ale zupełnie inną rzeczą jest przyłączyć się do niego kiedy jest pogardzany ,ale widzisz w nim namaszczenie.

Mężowie, którzy później stali się generałami w Armii Dawida, to byli ci, którzy stanęli przy nim kiedy był prześladowany przez Saula i odrzucony przez Izrael. W naszych czasach widzimy również podobną sytuację. Bóg wzbudza męża aby wykonał dzieło Jego w jakimś miejscu, ale bardzo mało osób ma duchowy wzrok by rozpoznać namaszczenie nad nim i jego służbą. Tych „kilku” mężów przyłączyło się do Dawida i nie obchodziło ich co Saul lub ktokolwiek inni mówili na jego temat. W ten sposób wypełnili Boże zadanie powierzone im w ich pokoleniu. Musimy wyostrzyć nasze duchowe oczy by rozpoznać gdzie Boże namaszczenie jest dzisiaj.

Prawdziwy sługa Boży nigdy nie będzie popularny, tak samo jak jego Pan był niepopularny. Jezus powiedział: „ Biada wam gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili ich sługom. Błogosławieni będziecie gdy ludzie was znienawidzą i gdy wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom” (Łukasza 6:22;26). Bardzo mało osób zrozumiało to co Jezus powiedział w tym fragmencie. Prawdziwy prorok nie jest prawie nigdy w pełni rozpoznany i doceniony za życia.

Historia kościoła pokazuje nam, że nawet prawdziwi apostołowie byli odrzucani i pogardzani za ich życia przez innych. Paweł został odrzucony przez wierzących w Koryncie. Napisał również w 2 Tymoteusza 1:15 ”odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji”. Paweł był wierny Bogu do końca swojego życia, ale większość jego wierzących współpracowników porzuciła go. Jezus był również wierny swojemu Ojcu i większość ludzi porzuciła go także.

Niektórzy z synów Benjamina przyszło spotkać się z Dawidem gdy ukrywał się w jaskini (12:6). Dawid spotkał się z nimi i powiedział im: «Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami, lecz jeśli po to, by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi!». Musimy być ostrożni, ponieważ nawet dzisiaj mogą przyjść do nas ludzie, którzy udają naszych przyjaciół. Jednakże jeśli nasze sumienie jest czyste, Bóg się z nimi rozprawi.

Spójrz jednak na wspaniały przykład Amasaja (12:19): „Wtedy duch owładnął Amasajem, dowódcą trzydziestu : « Twoi jesteśmy, Dawidzie, z tobą będziemy, synu Isajego, Pokój, pokój niechaj będzie z tobą I pokój z tymi, którzy ci pomagają, Gdyż Bóg twój ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów» . Mężowie tacy jak Amasaj rozpoznali Boże namaszczenie nad Dawidem, pomimo zewnętrznych okoliczności w jakich Dawid się znajdował, ponieważ Duch Święty spoczywał na nim.

Jeśli zaczniesz czytać historię kościoła to odkryjesz, że prawdziwi mężowie Boży, którzy wystąpili przeciwko ustalonemu, religijnemu systemowi w Chrześcijaństwie, byli zawsze prześladowani. Na pewno słyszałeś o tym jak Marcin Luter był prześladowany przez Kościół Rzymsko-katolicki. Być może usłyszałeś również o Janie Kalwinie. W tamtym czasach była również grupa oddanych wierzących nazywana Anabaptystami, którzy nie tylko byli prześladowani przez kościół Rzymsko-katolicki, ale także przez zwolenników Marcina Lutra i Jana Kalwina!. Ci Anabaptyści byli Bożymi sługami, którzy pragnęli żyć bogobojnie, całkowicie oddzieleni od ducha tego świata – i właśnie dlatego byli srodze prześladowani. Spotykali się w lasach i wielu spośród ich liderów zostało zabitych. Historia kościoła nie poświęciła im zbyt wiele uwagi. Jednak pewnego dnia gdy Jezus powróci, odkryjemy,że ci słudzy byli całkowicie oddani i gorący dla Pana w ich pokoleniu. Tak samo jest w dzisiejszych czasach.

Szukaj namaszczenia Bożego w mężu – nie szukaj ponad naturalnych darów (nawet szatan je posiada), ale szukaj namaszczenia i łaski Bożej- to są dowody na to, że Bóg jest z tym mężem. Jeśli więc Bóg aprobuje osobę, my także powinniśmy to zrobić! Amasaj umiał to rozpoznać.

Spójrz na inna charakterystykę Dawida (13:1) ”A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każdym w ogóle dowódcą”. Prawdziwy mąż Boży działa we współpracy z innymi. Jednym z powodów dlaczego Dawid miał takie niesamowite poparcie od swoich współpracowników, jest to, że on naradzał się z nimi. Jego postawa była taka: ” Jestem tylko zwykłym bratem i potrzebuję waszej opinii, co o tym myślicie?”. On siadywał do narady z ludźmi, którzy byli młodsi od niego i razem ze wszystkimi podejmowali decyzję. Następnie czytamy w wersecie 4: ”I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydała się słuszną w oczach całego ludu”.

Zac Poonen – CFC India