Aktualności

Doskonalenie poprzez cierpienie

Doskonalenie poprzez cierpienie

dnia 18 maja 2019

„A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 Piotr 5:10). Tutaj Bóg jest nazwany Bogiem WSZELKIEJ ŁASKI. On prowadzi jego lud poprzez cierpienie po to aby stali się uczestnikami Jego łaski i aby „udoskonalić i utwierdzić ich”. Paweł doświadczył całkowicie wystarczającej łaski poprzez otrzymanie ciernia w jego ciele (2 Kor 12:7-10). Pierwszy List apostoła Piotra również dużo mówi o cierpieniu jako sposobie przez który Bóg udziela nam Jego Łaski.

Czytamy, że „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście WSTĘPOWALI W JEGO ŚLADY, ON GRZECHU NIE POPEŁNIŁ….. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, ZANIECHAŁ GRZECHU” (1 Piotr 2:21,22; 4:1). Tutaj jest wyraźnie napisane byśmy naśladowali przykład Chrystusa, który cierpiał, abyśmy zaniechali grzechu. Łaska ma za zadanie uczynić nas świętymi, „ gdyż ten który powołał nas jest Święty” (1 Piotr 1:16).

Możesz pokonać zniechęcenie

Możesz pokonać zniechęcenie

dnia 15 maja 2019

2 List do Koryntian 3:18 jest jedynym wersetem, który najlepiej opisuje służbę Ducha Świętego w całym Nowym Testamencie. Kiedy Duch Święty staje się Panem naszego życia, przynosi nam wolność. „A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” (werset 17). Duch Święty przede wszystkim uwalnia nas z mocy grzechu, ale także z miłości do pieniędzy, od tradycji naszych ojców i starszych, które są sprzeczne ze Słowem Bożym, od opinii ludzi, itd. Prawdziwie, jest to wielka wolność. Wtedy dopiero stajemy się wolni, by służyć Bogu, a nie ludziom.

2 List do Koryntian 3:18, mówi nam, że Duch Święty jest tym, który ukazuje nam chwałę Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym (lustro natomiast jest Słowem Bożym – Jk. 1: 23-25). Niektórzy ludzie czytają Biblię tylko po to, by na Jego podstawie wygłaszać kazania, bądź sprawdzać zawarte w Nim doktryny. Jednak głównym zadaniem Ducha Świętego jest ukazywanie nam na kartach Pisma Świętego chwały Pana Jezusa. Kiedy zaczynamy zauważać Jego chwałę, Duch Święty także nas zaczyna przemieniać na Jego podobieństwo. Podobieństwo do Chrystusa, obejmuje także podobieństwo do Niego w sposobie, w jaki służył. Wtedy my również zaczniemy służyć, tak jak On to czynił. Duch Święty pokaże nam, w jaki sposób Jezus poświęcał się, aby służyć Swojemu Ojcu, a także sprawi, że my sami również będziemy się poświęcać w służbie dla Pana. Nasze życie i nasza służba przejdą radykalną zmianę, jeśli tylko pozwolimy Duchowi Świętemu przemienić nas samych.

Doskonały przykład męża Bożego.

Doskonały przykład męża Bożego.

dnia 10 maja 2019

Jest rzeczą bardzo interesującą, że gdy Bóg decyduje się napisać Pismo, pierwsza księga którą napisał była o Bogobojnym mężu. To pokazuje nam co Bóg zawsze poszukuje. On szukał męża bogobojnego w czasach Henocha, w czasach Noego i w czasach Hioba. Bóg zaplanował od początku by dać nam 66 ksiąg Pisma. W pierwszej z tych wszystkich ksiąg, napisał o tym co jest najważniejsze w jego sercu – bogobojny człowiek.

Teraz zwróć uwagę na pierwsze zdanie w pierwszej natchnionej księdze Pisma : „Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła” (Hioba 1:1). Czy możesz zobaczyć serce Boga w pierwszym zdaniu Pisma ? Chodziło tu o jednego człowieka – o imieniu Hiob i żyjącego w ziemi Us (w ten sposób nie możemy go pomylić z jakimś innym Hiobem żyjącym gdzie indziej). Bóg daje Jego świadectwo o tym człowieku – nie o jego inteligencji albo o jego bogactwie albo o jego reputacji pośród innych ludzi, ale jedynie o jego charakterze. Widzimy tutaj więc co tak naprawdę Bóg ceni – prawość, bogobojność i unikanie zła.

Trzy poziomy duchowego rozwoju

Trzy poziomy duchowego rozwoju

dnia 8 maja 2019

W Ewangelii Jana, w celu opisania trzech poziomów rozwoju duchowego możliwego dzięki Duchowi Świętemu, Jezus używa symbolu wody:

Poziom 1:

W Ewangelii Jana 3:5 mówi o byciu „zrodzonym z wody i Ducha”. Jest to „kielich zbawienia” (Ps. 116:13), z którym rozpoczynamy nasze Chrześcijańskie życie. W kielichu tym jesteśmy oczyszczeni i już jako Jego dzieci przyprowadzeni do Królestwa Bożego.