Aktualności

Bóg kocha uczniów Jezusa tak samo jak kocha Jezusa Chrystusa

Bóg kocha uczniów Jezusa tak samo jak kocha Jezusa Chrystusa

dnia 26 czerwca 2019

Podstawową przyczyną wszystkich naszych duchowych problemów jest nieznajomość Boga jako swojego własnego Wszechmogącego Kochającego Ojca.

Prawdą, która zrewolucjonizowała moje życie chrześcijańskie, jest wspaniałe objawienie, które dał nam sam Pan Jezus, mówiące o tym, że Bóg Ojciec kocha uczniów Jezusa Chrystusa, tak samo jak kocha Swego syna Jezusa. Jezus modlił się do Ojca, o Swoich uczniów, mówiąc: „…żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” (J 17:23). Świat wokół nas musi poznać tę prawdę. Jednak prawda ta musi najpierw przekonać nasze serca, zanim świat również zda sobie z niej sprawę.

Obietnica ta nie jest dla wszystkich, ale dla tych, którzy stali się uczniami Jezusa Chrystusa – to znaczy tych, którzy kochają Jezusa (1) bardziej niż cokolwiek innego na ziemi, (2) bardziej niż własne życie i (3) bardziej niż swój własny dobytek (Były to trzy warunki uczniostwa, o których wspomniał Jezus w Ewangelii Łukasza 14:26,27,33). Obietnica ta dotyczy wszystkich tych, którzy spełnili te trzy warunki.

Odnowa w pokucie

Odnowa w pokucie

dnia 24 czerwca 2019

Mój Ojcze, gdyby Twoja łaska była skąpa, gdzie znalazłbym schronienie przed Twoim gniewem? Dziękuję, że Twoja miłość w Jezusie Chrystusie nie zna granic! Ze skruchą i żalem, ale i z wdzięczną ufnością, przychodzę z moimi złymi uczynkami i grzesznymi zaniedbaniami, grzechami przeciwko Tobie, mój Ojcze, przeciwko memu ukochanemu Zbawcy, przeciwko Duchowi Świętemu i Jego dążeniom, przeciwko nakazom mojego sumienia, przeciwko zasadom Twojego Słowa, przeciwko moim bliźnim i przeciwko mnie samemu.

Proszę, nie prawuj się ze mną, ponieważ przyznaję, że nie ma we mnie nic sprawiedliwego i nie mam nic na swoją obronę! Przebacz mi wszelkie zło jakiego się dopuściłem w mrokach nieprawości! Wyznaję mój grzech i żałuję mego nieposłuszeństwa.

Każdego poranka obiecuję mocniej Cię kochać, gorliwiej Ci służyć, prowadzić bardziej uświęcone życie, należeć tylko do Ciebie, a jednak szybko się potykam i upadam, i znowu muszę wyznawać moją słabość i grzech.

Jakże dziękuję Ci za to, że zbawcze dzieło dokonane przez Pana Jezusa nie wymaga żadnego uzupełnienia z mojej strony, a Jego ofiara jest wystarczającym przebłaganiem za mój grzech!

Jeśli pozwolisz mi dalej żyć, pomóż mi zmieniać moje życie tak, abym nienawidził i unikał zła, trzymał się z dala od grzechu, który Tobie wyznaję! Uczyń mnie odważniejszym, czujniejszym i gorliwszym w modlitwie! Nie dopuść, aby jakikolwiek owoc zła wyrósł z grzesznego ziarna które zasiałem! Nie pozwól, aby mój bliźni stał się zatwardziały w próżności czy głupocie przez mój brak ostrożności!

Jeśli wstydziłem się Chrystusa i Jego Słowa, albo okazałem nieuprzejmość, zazdrość, złą wolę, brak miłości, gwałtowność, czy też wypowiedziałem nierozsądne słowa, niech to nie będzie przyczyną upadku innych i niech nie przyniesie hańby Twojemu Imieniu! Pomóż mi, proszę, być wzorem do naśladowania, zawsze karcącym grzeszne postępowanie i zachęcającym do czynienia dobra, składającym chlubne świadectwo, że Twoje drogi, Panie, są prawdziwą rozkoszą!

Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła

Rola Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła

dnia 22 czerwca 2019

Jaka jest rola matki w narodzinach i wychowaniu dziecka? Jaka jest rola nauczyciela w edukacji ucznia? Jaka jest rola budowniczego przy wznoszeniu budowli? Kapitalna! Nie będzie dziecka bez matki. Nie ma nauki, gdy nie ma nauczyciela. Nie będzie budowli bez budowniczego. Podobnie ma się sprawa z rolą Ducha Świętego w życiu wierzącego i Kościoła. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch — do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu — jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy [Rz 8,5-9].

Bez Ducha Świętego nie ma ani pojedynczego chrześcijanina, ani Kościoła jako całości. Kwestię, jak otrzymujemy dar Ducha Świętego – pozostawmy odrębnym rozważaniom. Skoncentrujmy się na omówieniu roli Ducha Świętego, jaką pełni On w życiu wierzącego i Kościoła.

Przestańmy zasmucać Ducha Świętego

Przestańmy zasmucać Ducha Świętego

dnia 22 czerwca 2019

Przeciwieństwem dobrego nastroju jest smutek. Jakim zachowaniem ludzie nas zasmucają? Gdy – na przykład – poprosili nas o radę, a potem ją całkowicie ignorują. Gdy z racji roli kierowniczej określiliśmy cele i wyznaczyliśmy zadania, a ludzie myślą i robią całkiem inaczej. Gdy potrzebującym przynieśliśmy w prezencie odpowiednie narzędzia, a oni nie okazują zainteresowania by z nich skorzystać. Gdy komuś potrzebującemu uzupełnienia wiedzy przyszliśmy udzielić korepetycji, a on w ogóle się nie pojawił.

Boże zwycięskie dzieło

Boże zwycięskie dzieło

dnia 20 czerwca 2019

Kochany Niebiański Ojcze, dziękuję za Twą niepojętą miłość, dzięki której całe moje życie jest ukryte w Twoim Synu, moim Panu, Jezusie Chrystusie!  Wysławiam mego cudownego Zbawcę, umiłowanego Oblubieńca i wiernego Przyjaciela!

Proszę, zachowaj mnie świętym, niewinnym, odłączonym od grzeszników; abym nie poszedł za głosem obcych, ale wiernie podążał za Tobą, tam, gdzie Ty mnie prowadzisz!

Obmyłeś mnie raz na zawsze w Twojej świętej krwi Baranku Boży, ale nadal potrzebuję oczyszczenia od codziennego skażenia, od upadków, braku doskonałości, szkodliwych skrajności, abym mógł ukazywać Twój doskonały charakter.

Panie, Ty, który umyłeś nogi Swoim uczniom, proszę, bądź cierpliwy wobec mnie i okaż Twe miłosierdzie gdy upadam, podnoś mnie i krocz ze mną, aż Twoje wielkie dzieło we mnie zostanie ukończone!

Pragnę ujarzmić moje „ego” w każdej dziedzinie, zwyciężać ciało z jego dążeniami i pożądliwościami, panować nad nim aby nie grzeszyć, żyć całkowicie dla Twojej chwały, strzec czystości mego umysłu, być głuchym na niesłuszną krytykę i ludzką pochwałę.

Dziękuję Ci za nowe życie – odrodzonego, wewnętrznego człowieka, zwycięskiego i nieśmiertelnego! Nikt i nic nie może pokonać Twojego Ducha we mnie i wyrwać mnie z Twojej ręki! Ty mnie przyjąłeś i to jest moją błogą pewnością, że Ty mnie zachowasz do końca mych dni!

Proszę, strzeż mnie, abym był pokorny, uległy, radosny, spokojny i cichy jak ssące niemowlę, a równocześnie odważny, szczery i zaangażowany w pełnienie Twojej woli!

Chcę po prostu być podobny do Ciebie, Panie Jezu, i wiem, że jeśli Ty uczynisz mnie prawym, to będę prawy! Należę do Ciebie i proszę: czyń mnie godnym Ciebie!

Uwielbianie dziękczynne

Uwielbianie dziękczynne

dnia 19 czerwca 2019

Hojny Dawco wszelkiego dobra, przychodzę pod krzyż mego wspaniałego Zbawiciela, skąd nieustannie wypływają ożywcze strumienie, gdzie każda rana zostaje zalana uzdrawiającym olejkiem, gdzie dostępuję ponownego obmycia krwią, która wszystko oczyszcza, radując się, że nie widzisz we mnie nawet śladu grzechu.

Jeszcze tylko chwila, a pójdę do Twojego domu i już mnie tutaj nie będzie. Pomóż mi, proszę, zachowywać trzeźwość umysłu i pilnować moich kroków, w świadomości, że ten dzień może być moim ostatnim! Oby każda darowana mi chwila była radosną służbą Tobie, a moja śmierć chwałą dla Ciebie!

Dziękuję Ci za codzienne doczesne błogosławieństwa – orzeźwiające powietrze, blask słońca, pokarm, który odnawia moją siłę, odzienie dla mego ciała, mieszkanie, które jest schronieniem, sen przynoszący odpoczynek, gwieździste sklepienie nocy, letni powiew, piękno kolorowych kwiatów, śpiew ptaków i kojący szum rzek, radość z rodziny, krewnych i przyjaciół! Rzeczy ożywione i nieożywione służą mej wygodzie i rozkoszy. W Twej hojności napełniasz mój kielich tak obficie, że aż się przelewa.

Zachowaj mnie Dobry Boże od ślepoty i niewdzięczności za te codzienne dowody Twojej wielkiej łaski! Z Twojej ręki nieustannie otrzymuję liczne błogosławieństwa, a Twoja moc chroni mnie przed niebezpieczeństwem. Oddaję Ci hołd dziękczynienia za wszelkie duchowe dary łaski, cudowną żarliwość wiary, pocieszającą obecność Twojego Ducha, Twoją potężną moc, która włada nad wszystkim i chroni przed diabelskimi atakami!

Bądź błogosławiony mój suwerenny Panie!